Lastest News
พบเบาะแสยาเสพติดแจ้งสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ติดตาม "ข่าวจริง" ที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองกับทีมข่าวมืออาชีพที่ www.OHOLanna.com ทุกวัน สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่ เชิญชม 2 กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่า ในงาน Lanna Expo 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-2 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
สำนักงาน ป.ป.ส.ร่วมกับอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังมวลชนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยฝิ่นและยาเสพติดปี ๒๕๖๐ “ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด”

02 กรกฎาคม 2017 เวลา 09:03:31 น. โดย : Oholanna

สำนักงาน ป.ป.ส.,อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่,ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมกันผนึกกำลังมวลชนชนเผ่าและพี่น้องชาวพื้นเมือง รวมจำนวน  1,500  คน ร่วมจัดกิจกรรม งานรณรงค์ต้านภัยฝิ่นและยาเสพติดทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด” ที่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิภพ  ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธี และมีนายศิวะ  ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย นายกิตติชัย  เหลืองกำจร ผอ.ปปส.ภาค ๕ พ.อ.สุรพัศม์  นำชัยรุ่งรัศมี รองเสนาธิการ ศมพ.อ.อมก๋อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนทั้งชนเผ่าและพื้นราบ เด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายอาทิเช่น                                                                                                                                                                                                                                      การถวายความอาลัยและนิทรรศการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10การเดินขบวนเพื่อรณรงค์ให้ความรู้และแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านฝิ่น ยาเสพติดของนักเรียน ประชาชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจทหารในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอมก๋อย และการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านฝิ่นและยาเสพติด พร้อมกันนี้ได้มีการมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กร ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย มาอย่างต่อเนื่อง 13 ราย  ขณะเดียวกันยังมีการเปิดบ้านเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันเสริมสร้างทักษะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา ด้านดนตรีนักเรียน การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องฝิ่นและการแข่งขันกีฬา ของเด็กนักเรียนและกลุ่มเยาวชนในพื้นที่การออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ของ เครือข่ายการทำงาน ศมพ.อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน ๑๐ นิทรรศการ อาทิเช่น การส่งเสริมการอาชีพด้านการพัฒนาพันธ์กาแฟ ปศุสัตว์โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน การบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดฝิ่นโดยโรงพยาบาลอมก๋อย ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดโดยกรมทหารพรานที่ ๓๖ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

                                                                                                                                                                                                                  นอกจากนี้สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นป้ายไวนิลและของรางวัลเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้แก่ ศป.ปส.อ.อมก๋อย อีกด้วย

 นายพิภพ  ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  เปิดเผยว่า  การแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยระยะ 5 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการดำเนินงาน ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง ภายใต้การอำนวยการของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ศมพ.อ.อมก๋อย) กอ.รมน.ภาค3,สำนักงาน ปปส.ภาค 5และอำเภออมก๋อย ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยลดลงอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 50จากเมื่อปี 2556 (1,537 ไร่) คงเหลือพบพื้นที่ปลูกฝิ่นเพียง 873 ไร่ในปัจจุบัน และได้มีการตัดทำลายจากกองทัพภาคที่ 3 ไปกว่าร้อยละ 90 ทำให้ฝิ่นดิบในพื้นที่หาได้ยากมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำผู้เสพ ผู้ติดฝิ่นเข้าสู่การบำบัดรักษาในรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดหรือ harm reduction และการทำพิธีเลิกฝิ่นตามแบบความเชื่อของชนเผ่ากระเหรี่ยงรวมจำนวน 1,038 รายซึ่งผู้ผ่านการบำบัดรักษาก็ได้รับการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเมืองหนาวจากโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตามความสมัครใจ โดยผลิตผลจากพื้นที่อาทิเช่นกาแฟ อะโวกาโด้ เสาวรส ถั่วนิ้วนางแดง ข้าวไร่สามารถสร้างความพอเพียงในการบริโภค และนำมาซึ่งรายได้ให้กลุ่มผู้ผ่านการบำบัดได้มีอาชีพรองรับและไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีก ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียง การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาอย่างแท้จริง  โดยสำนักงาน ป.ป.ส.คาดหวังว่าแนวทางดังกล่าวจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝิ่นในพื้นที่อำเภออมก๋อยให้หมดไปและยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงในชีวิตต่อพี่น้องชาวอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปด้วยภายในปี พ.ศ.2564

    
ข่าวอื่นๆ
ม.ล.ปนัดดา ตรวจเยี่ยมตลาดธานินทร์ พอใจราคาอาหารเจไม่ปรับตัวมากนัก ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าปลื้มต้อนรับอบอุ่น
เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตงจัดอบรมโครงการ 'อินทขิลโปร่งใสไม่โกง'ขึ้นเพื่อสร้างจจิตสำนักให้ข้าราชการและพนักงานในเทศบาล
ชาวสวนลิ้นจี่ฝางเดือดร้อนหนัก
รถบรรทุก 18 ล้อพ่วงชนสะพานลอยก่อนเสียหลักไถลชนร้ายก๋วยเตี๋ยวข้างทาง ดับ 2 ราย
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน-สิ่งของช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่กว่า 300 คน หลังบ้านเรือนถูกเพลิงเผา วอด 57 ครัวเรือน
เอไอเอส เดินสาย มอบไออุ่นผ่านโครงการ“เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว” แจกผ้าห่ม 8,000 ผืนทั่วภาคเหนือ
รักกันได้ทุกเพศทุกวัย กลุ่มช่างตัดผมเชียงใหม่ไอเดียเก๋ ตัดผมแลกกอด แสดงความรักต่อกันในวันแห่งความรัก
หจก.กู๊ดนิวส์
เลขที่ 224/7 หมู่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
©2015 Oholanna.com Design by Chiangmaizone.com
ติดต่อโฆษณา โทร. 088 266 7099 , 089 956 1046
E-Mail : oholanna.com@gmail.com
จำนวนคนเข้าชม 681775 คน